FM DX Tropo Log – Tomaszów Mazowiecki, Poland (1999 – 2024)

Radio Vitsebsk

FreqStationITU / LocationPSPmaxQRB1st log
67.64hRadio VitsebskBLR Myadzel – RTPS Telyaki4.005862015-10-31play
68.30hRadio VitsebskBLR Ushachy – RTPS Astravenec8.007052019-02-16play
72.98hRadio VitsebskBLR Braslaw – RTPS4.006472015-10-31
104.6vRadio VitsebskBLR Braslaw – RTPS2.006472018-11-06play
return to full log